Osvobození od poplatku za využívání rádiových kmitočtů lodních stanic

Napsal BLAGOEV Martin, ČANY

Vážení přátelé.
V souvislosti k dříve avizované změně zákona ohledně osvobození od poplatku za využívání rádiových kmitočtů lodních stanic pro námořní pohyblivou službu (rekreační/sportovní) ČTÚ konečně zveřejnilo, jak se nové ustanovení zákona bude aplikovat.

Je třeba podat žádost s čestným prohlášením, že loď je používána jen za účelem rekreačním nebo sportovním. Můžete využít formulář ČTÚ, který je ke stažení zde: https://www.ctu.cz/formulare, formulář je ve formě „ZFO“, tedy použitelný pouze v „Software602 Form Filler“, aby jste byli schopni žádost vyplnit, musíte Software602 stáhnout a nainstalovat, odkaz https://www.602.cz/formfiller, opravdu uživatelsky „přívětivé“. Je to formulář „13I“, Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice). A hlavně je žádost o osvobození zpoplatněna poplatkem 500 Kč.

V žádosti je zviditelněna možnost osvobození od poplatku jen v případě pokud zadáte, že žadatel je fyzická osoba. V případě že zadáte „Podnikající fyzická osoba“ nebo „Podnikající právnická osoba“, možnost osvobození se „neotevře“. Možnost, že loď vlastní Spolek (a podobně), tedy „Nepodnikající právnická osoba“, to si ČTÚ nepřipouští vůbec.
V těchto případech, pokud je loď používaná pro rekreační nebo sportovní plavbu bude třeba žádost stvořit v souladu s požadovanými náležitostmi/údaji pro fyzickou osobu.
(v případě, že žádost někdo vytvoříte, pošlete prosím na , dáme ke stažení, pomůžete dalším)

Dobrý komentář k tomu jak se ČTÚ situace zmocnilo a zpoplatnilo napsal LadaM na jachting.info: „Zaplatit poplatek, abych byl osvobozen od poplatku. V té naší malé zemičce se fakt nedá strádat nedostatkem veselých okamžiků. Ale stejně ji mám rád…“

Následuje text zveřejněný ČTÚ, níže odkaz tento text na ČTÚ

Zrušení poplatkové povinnosti za využívání rádiových kmitočtů pro lodní stanice při sportovní a rekreační činnosti
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) informuje držitele individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro námořní pohyblivou službu (lodní stanice) a žadatele o tato oprávnění, že od 1. 1. 2022, kdy nabývá účinnosti zákon č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který stanovuje, se nově povinnost platit poplatky za využívání rádiových kmitočtů nevztahuje také na držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů při využívání rádiových kmitočtů pro námořní pohyblivou službu (lodní stanice) při sportovní a rekreační činnosti.

Pro aplikaci předmětné změny zákona při správním řízení ve věci udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby je nutné, aby žadatel o udělení individuálního oprávnění pro lodní stanici, který požaduje osvobození od platební povinnosti, jednoznačně deklaroval, že rádiové kmitočty přidělené lodní stanici na základě individuálního oprávnění bude využíváno VÝHRADNĚ při sportovní a rekreační činnosti, která není uskutečňována za účelem dosažení zisku (§ 24 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích).

Nová žádost o udělení individuálního oprávnění lodní stanice:
S ohledem na danou změnu zákona o elektronických komunikacích Úřad doplnil formulář typu „I“ (LODNÍ stanice) Čestným prohlášením, ve kterém žadatel o vydání individuálního oprávnění lodní stanice pro rekreační a sportovní plavbu musí deklarovat, že plavidlo, na jehož palubě je umístěná lodní stanice, je provozováno pro sportovní a rekreační účely a rádiové kmitočty budou (od určitého data) rovněž výhradně využívány při činnosti, která není uskutečňována za účelem dosažení zisku (např. pronájmem plavidla).

Žádost o změnu stávajícího individuálního oprávnění lodní stanice:
Aby mohla být změna zákona aplikována i na stávající držitele individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice), je nutné, aby jejich držitelé požádali Úřad o:

změnu příslušného individuálního oprávnění lodní stanice spočívající v „osvobození“ od placení poplatků za využívání rádiových kmitočtů, přičemž žádost musí být doložena čestným prohlášením o účelu využití rádiových kmitočtů,
vrácení přeplatku (alikvotní částky do konce roku), pokud tento vznikl, s uvedením čísla účtu, na který má být přeplatek zaslán.
Při podání žádosti o změnu individuálního oprávnění pro účely osvobození od poplatkové povinnosti Úřad proto doporučuje použít rovněž výše uvedené Čestné prohlášení (nejlépe vyplněný nový formulář typu „I“).  pozn:  formulář „13I“, Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice)
 Zde je rovněž nutné uvést, od jakého data jsou kmitočty využívány výhradně pro účely rekreační a sportovní plavby.

Důvodem změny individuálního oprávnění lodní stanice je v daném případě žádost držitele individuálního oprávnění o provedení (netechnické) změny v individuálním oprávnění, za což je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč.

V případě kladného posouzení žádosti Úřad vydá rozhodnutí o změně poplatkové povinnosti stanovené v příslušné části individuálního oprávnění lodní stanice a pokud o to držitel požádal, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vrátí Úřad žadateli/držiteli příslušného oprávnění alikvotní část poplatků za využívání rádiových kmitočtů (rozdíl v poplatku po nabytí právní moci rozhodnutí o změně oprávnění a koncem kalendářního roku).

Držitelé individuálních oprávnění, kteří o změnu poplatkové povinnosti nepožádají do 31.ledna 2022, jsou povinni uhradit poplatek ve výši stanovené pro rok 2022.

20. 12. 2021

https://www.ctu.cz/zruseni-poplatkove-povinnosti-za-vyuzivani-radiovych-kmitoctu-pro-lodni-stanice-pri-sportovni