Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním kauce

Znát rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti a pojištěním kauce je za nepříznivých okolností EXISTENČNĚ DŮLEŽITÉ! Na charterovou jachtu jsou zpravidla uzavřena dvě zásadní pojištění: 1) Havarijní pojištění lodi (kasko) kryje škody na lodi, 2) pojištění odpovědnosti z provozu lodě se uplatní při škodách mimo samotnou loď způsobených na životě a zdraví třetích osob nebo cizím majetku. Neexistuje žádná charterová jachta, jejíž pojištění plně a zcela hradí všechny škody. Vždy existují (někdy podstatná!) omezení nebo spoluúčast, která jde k tíži charterového skippera. Připojištění těchto rizik je existenciálně důležité, jelikož charterový skipper odpovídá sám osobně, neomezeně a neomezitelně za všechny zaviněně způsobené škody.

Škody zajištěné kaucí
Škoda z havarijního pojištění je zpravidla taková škoda na pronajaté lodi, která byla zaviněně způsobena skipperem nebo posádkou. Měla (!) by být kryta havarijním pojištěním lodi, u něhož se však vždy uplatní spoluúčast – u mnohých pojištění při každé jednotlivé škodě.
Pronajímatel většinou tuto spoluúčast přenáší ve formě kauce na charterového zákazníka. V případě vzniku škody je celá kauce, nebo její část, zadržena. Tuto zadrženou část kauce dostane charterový skipper zpět díky pojištění kauce, a to podle příslušných podmínek. Je bezpodmínečně nutné přesvědčit se, zda je podle úpravy ve všeobecných obchodních podmínkách pro charter odpovědnost skippera ohraničena výší kauce: V opačném případě odpovídá i nad složenou kauci!
Pozor: Pokud pojišťovna lodi zaujme stanovisko, že byla škoda způsobena hrubě nedbale, může se havarijní pojištění uplatnit jen omezeně, nebo dokonce vůbec – skipper však odpovídá za veškeré náklady! A ty mohou být v závislosti na hodnotě lodi opravdu značné! Skipper a jeho posádka se samozřejmě mohou proti klasifikaci hrubé nedbalosti bránit před (zahraničním) soudem, tím ale riskují další vysoké náklady řízení. Před tímto ochrání pouze správné pojištění odpovědnosti skippera, které pokryje oprávněné náklady, odvrátí neoprávněné nároky a ponese i náklady, které při právní obraně vzniknou.
Škody vyplývající z odpovědnosti za škody
Pojištění odpovědnosti z provozu lodě, které uzavírá pronajímatel nebo majitel, pokrývá věcné škody a újmu na životě a zdraví osob, které zaviněně způsobí skipper nebo posádka třetím osobám. Nastane-li škodní případ, musí být bezodkladně informován pronajímatel a většinou musí následovat také hlášení v nejbližším přístavním úřadu.
Co je ale pojištěním odpovědnosti z provozu lodě skutečně kryto a co nikoliv, stojí v pojistných podmínkách vlastníka lodě, které charterový zákazník nezná, a podléhá často komplexním (zahraničním) námořně-právním podmínkám a omezením, které charterový zákazník rovněž nezná.

Zde uvádíme několik příkladů týkajících se pojištění odpovědnosti z provozu lodě, se kterými jsme se setkali a které pro kapitána mohou představovat značné riziko:

  • Pojištění odpovědnosti z provozu lodě může zahrnovat spoluúčast (a to při každé jednotlivé škodě), kterou ponese charterový zákazník, ale jejíž výše není skipperovi často známá.
  • Plnění v případě škod na životě a zdraví členů posádky je zpravidla vyloučeno. Škůdce (skipper nebo člen posádky) však odpovídá plně a neomezeně za všechny následné škody (náklady na léčbu, ušlý výdělek, renta…).
  • Pojišťovna neplní v případě škod na jiné lodi nebo újmy na životě či zdraví osob, protože tyto škody nejsou kryty pojištěním odpovědnosti z provozu lodě z některého z následujících důvodů: např. nebylo včas zaplaceno pojistné, v pojistce není zahrnut pronájem lodi, existují výluky nebo není dostatečná pojistná částka. Co se často přehlédne: zahraniční předpisy pro minimální věcný rozsah pojistného krytí mnohdy neodpovídají středoevropským standardům, na které jsme zvyklí. Tak může například v Chorvatsku ze zákonného hlediska stačit, že je loď pojištěna pro případ újmy na životě a zdraví plavců a potápěčů – žádné jiné osoby neb věcné škody tím kryty nejsou, skipper však odpovídá neomezeně celým svým současným i budoucím majetkem za všechny škody.

Pojištění odpovědnosti skippera, produkt vyvinutý YACHT-POOLem, kryje podle podmínek (neznámé) mezery, které může vykazovat pojištění odpovědnosti z provozu lodi uzavřené na charterovou jachtu. Pojištění odpovědnosti skippera ale poskytuje ještě mnohem více a kryje také škody na pronajaté jachtě, na které se kvůli hrubé nedbalosti nevztahuje havarijní pojištění lodi a za které skipper pronajímateli rovněž odpovídá.

Pozor: Jak je tomu v případě, že škoda nastane bez zavinění skippera, nebo některého ze členů posádky? To se může stát například v důsledku vyšší moci (špatné počasí, úder blesku) nebo v důsledku opotřebení a špatné údržby. Čistě právně neexistuje žádný nárok z odpovědnosti, který by mohl pronajímatel uplatňovat vůči charterovému zákazníkovi.
Protože se ale stěží někdo bude chtít spoléhat na případné právnické rozepře v zahraničí, záleží i na správné volbě pronajímatele. Bezpodmínečně by si měl proto každý před rezervací charteru vyžádat všeobecné obchodní podmínky a prověřit si je. Kdo si chce ušetřit právní studium rizik z podmínek vytištěných drobným písmem, měl by si svou loď pronajmout u podniků, které nabízejí mezinárodní standardizovanou a právně prověřenou smlouvu vytvořenou YACHT-POOLem – Fér-charterovou smlouvu.

Převzaté ze souhlasem: www.yacht-pool.cz